# خوشتر_آن_باشد_که_سرّ_دلبران_گفته_آید_در_حدیث_دیگرا