آیامیدانیدکه

ایا میدانید

کلاغ ودراکوب و عقاب باهوش ترین پرندگان هستند
ایا میدانید

 موش صحرایی میتواند به مدت 8 دقیقه زیر اببماند
ایا میدانید

عمرتقریبی کائنات به بیش از 1.4 میلیارد سال میرسد
ایا میدانید

 علت چشمک زدن ستارها جوزمین است نه خود ستاره
ایا میدانید

انسان بالغ به طور متوسط روزانه 7 تا 13هزار قدم بر میدارد
ایا میدانید

بچه دلفین از مدتی که به دنیا میاید به مدت 1 ماه اصلانمیخوابد
ایا میدانید

 خرچنگهای ماده پس از جفتگیری، زوج خود را میکشند ومیخورند.
ایا میدانید

دانشمندان معتقدند هسته سیاه چاله ها از یکاتم هم کوچکتر است
ایا میدانید

از بین رنگها رنگ سفید برای زنبور ارمش دهنده و رنگ قهوهای ناراحت کننده است
ایا میدانید

مانیتوری ساخته شده که بهراحتی میتوان ان را تا کرد. این مانیتور از پلاستیکیست.

/ 0 نظر / 8 بازدید