چهار کلمه حکمت آمیز

لقمان حکیم به پسرش گفت: چهار هزار کلمه حکمت آموختم و از آن چهار هزار کلمه، چهارصد کلمه را اختیار کردم و از آن چهار صد تا، چهل کلمه را انتخاب نمودم و از آن چهلکلمه، چهار کلمه را اختیار کردم که آن چهار کلمه در آن چهار هزار کلمه داخل است. وآن چهار کلمه این است: دو چیز را فراموش مکن و دو چیز را فراموش کن. خدا و مرگ رافراموش مکن، و احسان به کسی می کنی فراموش کن و آن کس که به تو بدی می کند فراموشکن. و این کلمه آخری در اولی مندرج است

/ 0 نظر / 53 بازدید