قرآن از نگاه ناپلئون

کجاست آن روزی که ما مجمع بزرگی از سیاستمداران و دانشمندان حقوق دنیا را تشکیل دهیم و قرآن کلام الهی و متین ترین محمد(ص) یعنی همان نسخه ی پر افتخار بشری را پیش رو گذاریم و سعادت حقیقی بشر را تنظیم کنیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید