علاقه پیامبر(ص) به نماز

پیامبر (ص) فرمود: خداوند نماز را محبوب من گردانید، همچنانکه غذا را محبوبگرسنه و آب را محبوب تشنه. با این تفاوت که گرسنه هر گاه غذا بخورد سیر می شود وتشنه هر گاه آب بنوشد سیراب می شود، اما من از نماز سیر نمی شوم. لذا، همیشه پیامبر)ص)با شوق فراوان منتظر وقت نماز بود و بسیار بر نماز اول وقت مراقبت می نمود،هنگامی که وقت نماز فرا می رسید به موذن خود بلال می فرمود: ای بلال با اذان گفتنما را شادمان و خوشحال نما، تا ما مشغول نمازشویم و بوسیله نماز به محبوب خود پروردگار متعال برسیم.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید