خود پسندی

تسلط شیطان

 

روزی شیطان لعین به لشکر خود گفت: من اگر در سه مورد بر آدمیزاد دست یابم و چیره شوم، پس ازآن هر عملی که به جا آورد، پریشان خاطر نمی گردم و هیچ نگرانی نخولهم داشت، که می دانم عملش پذیرفته نیست،

 

1. هنگامی که عمل نیک خود را زیاد دانسته، بزرگ بپندارد.

2. وقتی که گناه خود را فراموش کند.

3. زمانی که خودپسندی، خود خواهی و عجب در او راه یابد.

بر گرفته از کتاب ابلیس نامه  صفحه 97

 

/ 0 نظر / 11 بازدید